Algemene voorwaarden Parketvloerenvloerenhuis bv 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond, Inschrijvingsnummer 66439477

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PARKETVLOERENHUIS zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding, offerte, orderbevestiging dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van PARKETVLOERENHUIS zijn vrijblijvend en PARKETVLOERENHUIS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.7.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door PARKETVLOERENHUIS is bevestigd en de orderbevestiging voor akkoord ondertekend door PARKETVLOERENHUIS én opdrachtgever, van de opdrachtgever is ontvangen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Bij het leggen van Laminaat- of Parketvloeren, dient er een aanbetaling van 60% vóór aanvang van de werkzaamheden plaats te hebben gevonden, en 40% contant bij oplevering.
3.3 Bij schuurwerkzaamheden dient er 100% contant bij oplevering betaald te worden.
3.4 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voordat de levering plaats vindt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is PARKETVLOERENHUIS gerechtigd (de uitvoering van) de betreende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Daarbij vervalt ook het recht op reclamatie en/of garantie op het gelegde of geleverde goed.
3.6 Bij het leggen van parket- en/of laminaatvloeren kan in de totaalprijs vermeldt op de orderbevestiging en/of factuur van PARKETVLOERENHUIS, rekening gehouden zijn met gemiddeld 7% zaagafval. Dit rechtvaardigt het verschil in werkelijk gemeten vloeroppervlak en het in rekening gebrachte. Deze kosten worden altijd vooraf kenbaar gemaakt of zijn onderdeel in de totaalprijs, en zullen, tenzij anders overeengekomen, nooit achteraf in rekening gebracht worden.
3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door PARKETVLOERENHUIS.
3.8 PARKETVLOERENHUIS zal voor de totstandkoming van een overeenkomst trachten alle werkzaamheden vooraf in kaart te brengen. Indien er achteraf extra werkzaamheden wenselijk zijn zal PARKETVLOERENHUIS dit aan u kenbaar maken.
3.9 Indien het overeengekomen aantal vierkante meters (m2) op een overeenkomst sterk afwijkt van de daadwerkelijk te leggen en/of te leveren vierkante meters, is PARKETVLOERENHUIS gerechtigd dit te verrekenen (bv. bij onvolkomenheden in de meting). Hiervan zal PARKETVLOERENHUIS u altijd van te voren op de hoogte stellen. Aan meetverschillen en andere afwijkingen in een overeenkomst, kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Levering

4.1 De door PARKETVLOERENHUIS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan PARKETVLOERENHUIS verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u PARKETVLOERENHUIS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de af levering of oplevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, telefonisch, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten of diensten of een deel daarvan niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PARKETVLOERENHUIS het recht om deze binnen redelijke termijn en in overleg te verhelpen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PARKETVLOERENHUIS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PARKETVLOERENHUIS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 PARKETVLOERENHUIS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
7.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PARKETVLOERENHUIS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PARKETVLOERENHUIS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. PARKETVLOERENHUIS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat PARKETVLOERENHUIS zijn verbintenis had moeten nakomen.
7.4 Indien na plaatsing van de overeenkomst blijkt dat prodcukten of onderdelen hiervan niet meer leverbaar of voorradig zijn, behoudt PARKETVLOERENHUIS zich het recht voor om zich te beroepen op overmacht. In overleg zal PARKETVLOERENHUIS een vervangend prodcukt aanbieden of kan dit leiden tot ontbinden van de overeenkomst door een van de partijen.

Artikel 8. Diversen

8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met PARKETVLOERENHUIS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PARKETVLOERENHUIS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.2 PARKETVLOERENHUIS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
8.3 Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze een schadevergoeding verschuldigd van 65% van de in de overeenkomst afgesproken koopprijs in het geval van een speciaal op de koper afgestemd product.
8.4 Bij het niet doorgaan van werkzaamheden door in gebreke zijn van de opdrachtgever kan PARKETVLOERENHUIS één of meerdere daglo(o)n(en) in rekening brengen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Garantie

10.1 De afnemer kan geen andere rechten of garanties doen gelden dan die, welke zijn vermeld in de eventueel bij de geleverde producten behorende fabrieksgarantie.
10.2 Enige verplichting ten laste van PARKETVLOERENHUIS uit hoofde van de bij de geleverde producten behorende fabrieksgarantie zal, naar keuze van PARKETVLOERENHUIS, ofwel bestaan uit het (doen) herstellen en/of wegnemen van de geconstateerde tekortkomingen en/of vervanging van de producten, indien zulks naar het oordeel van PARKETVLOERENHUIS noodzakelijk is.
10.3 Er word géén garantie gegeven op het renoveren/opschuren van bestaande parket- houten vloeren. Alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien bare vlekken/diepe krassen of andere beschadigingen, waarop PARKETVLOERENHUIS geen invloed kan uitoefenen vallen onder overmacht (zie Artikel 7)
10.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan.
10.5 De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar PARKETVLOERENHUIS geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
10.6 Garantie geldt alleen indien door gebruiker, aan alle voorwaarden van onderhoud aan de houten vloer is, en wordt voldaan. Basis voor alle onderhoud is de onderhoudsinstructie Deze is te vinden in het onderhoudspakket en op de website.
10.7 Garantie geldt wanneer ook het periodieke onderhoud, zoals polijsten, schuren en afwerken van de houten vloer, door PARKETVLOERENHUIS is uitgevoerd. Gebreken onstaan na (periodiek) onderhoud, behandeling, en door toedoen van derden partijen vallen niet onder de garantie voorwaarden.
10.8 Uitgesloten zijn vlekken of mechanische schade van het oppervlak van de houten vloer (deuken, krassen etc.) als gevolg van b.v. naaldhakken, stenen, zand, huisdieren, schuiven van meubelen etc.
10.9 Hout is een natuur product. Verschillen in kleur en structuur horen daar bij. Geen enkele plank is hetzelfde. De monsters en afbeeldingen in onze showroom en op deze site geven een indruk van de vloer en eventuele kleuren, maar het kan zijn dat deze niet helemaal overeenkomen met de kleur en structuur van een groter oppervlak. Hiervoor kan PARKETVLOERENHUIS geen aansprakelijkheid aanvaarden.
10.10 De garantieplicht blijft achterwege zolang de afnemer zijn (betalings-) verplichtingen uit de desbetreende overeenkomst jegens PARKETVLOERENHUIS niet is nagekomen. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel komen slechts aan de eerste afnemer toe.